Les dades del Bioatles corresponen a la millor informació disponible gestionada pel Servei de Protecció d'Espècies, però no tenen caràcter definitiu, sino orientatiu i és convenient verificar la seva vigència en els casos que pertoqui Desenvolupat per

 
 
Escala de referència 1: SGR:ETRS89-Projecció:UTM-31N X: Y: